RODO

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zwanego dalej RODO uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72 – 600 Świnoujście (NIP: 855-15-71-375), której zadania w zakresie objętym umową wykonuje Zarząd Dróg Miejskich i Żeglugi w Świnoujściu, ul. Wybrzeże Władysława IV 12, 72 – 600 Świnoujście, reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Żeglugi w Świnoujściu Pana Pawła Szynkaruka,  zwany dalej: ZDM i Żegluga
 2. Kontakt do Inspektora danych osobowych w ZDM i Żegludze – adres e-mail: iodo@zdmiz.swi.pl
 3. Cel Przetwarzania danych – Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez ZDM i Żeglugę w następujących celach:

– związanych z wykonywaniem zadań statutowych, a w szczególności z realizacją czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

– związanych z zawieraniem umów,  udzielaniem odpowiedzi na pisma, wnioski, skargi lub toczące się postępowania i inne sprawy wnikające z obowiązków ciążących na administratorze (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

– związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, – realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów ZDM i Żeglugi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Okres przetwarzania danych osobowych- okres przetwarzania Pana/Pani jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Na okres przez który dane osobowe będą przetwarzane mają wpływ następujące kryteria: czas obowiązywania umów; przepisy prawa, które obligują do przechowywania dokumentacji przez określony czas (przepisy dotyczące archiwizacji dokumentacji); okresu niezbędnego do obrony interesów ZDM i Żeglugi.
 2. Udostępnianie danych – dane osobowe mogą być udostępniane: pracownikom i współpracownikom ZDM i Żeglugi na podstawie nadanych upoważnień, a także innym podmiotom na podstawie umów powierzenia lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa takim jak: dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym usługi ochroniarskie, podmiotom świadczącym usługi prawnicze, Policji, urzędom skarbowym, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, kancelariom komorniczym, bankom, ubezpieczycielom i innym instytucjom uprawnionych z mocy obowiązujących przepisów prawa w tym instytucjom upoważnionym do kontroli i rozliczenia środków pozyskanych w ramach funduszy unijnych, a także Ministrowi Cyfryzacji w celu realizacji obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4a ustawy o dostępie do informacji publicznej (dot. informacji umieszczanych na BIP) i innym podmiotom kierującym zapytania w świetle art. 2 ust.1 o udzielnie informacji publicznej ww. ustawy.

Administrator nie zamierza przekazać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Zgodnie z przepisami RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 4. cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pana/Pani szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pana/Pani dane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora;
 6. przenoszenia danych,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez ZDM i Żeglugę narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
 8. Dane udostępnione przez Pana/ą nie będą podlegały profilowaniu.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem uczestnictwa przez Pana/Panią w naszych zadaniach statutowych i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez Administratora zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez ZDM i Żeglugę zadaniach statutowych i obowiązkach prawnych.