Regulamin

Regulamin porządkowy przeprawy

REGULAMIN PORZĄDKOWY

Do zasad korzystania z przepraw promowych w Świnoujściu

1. Korzystanie z przepraw promowych jest bezpłatne.
2. Promy kursują wg rozkładów rejsów umieszczonych przy przystaniach . Podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych, przy dużym natężeniu ruchu oraz w sytuacjach szczególnych promy mogą kursować nieregularnie.
3. Zezwolenie na przejazd winno być okazywane na każde żądanie pracowników funkcyjnych Żeglugi Świnoujskiej lub innych osób upoważnionych do kontroli i umieszczone w widocznym miejscu.
4. O wjeździe samochodów na prom decyduje osoba wyznaczona do kierowania załadunkiem pojazdów na prom. Podczas załadunku uwzględnia się kolejność przyjazdu na przeprawę i wytyczne kapitana dotyczące załadunku promu.
5. Na promie każdy pojazd musi posiadać:
a) unieruchomiony silnik,
b) włączony bieg,
c) zaciągnięty hamulec pomocniczy ( ręczny ).
6. Pasażerowie pozostający w samochodach muszą mieć wypięte pasy bezpieczeństwa.
7. Pasażerowie autobusów opuszczają pojazdy przed wjazdem na prom i nie mogą przebywać w nich podczas przeprawy.
8. Zabrania się przebywania pasażerom między pojazdami.
9. Na promie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu , spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających.
10. Prom po zacumowaniu do przystani opuszczają w pierwszej kolejności pasażerowie a następnie pojazdy zgodne ze wskazaniem pracownika Żeglugi Świnoujskiej.
11. Sygnały alarmowe i zarządzenia kapitana obowiązują wszystkich pasażerów.
12. Armator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe w wyniku nie przestrzegania niniejszego Regulaminu lub działania osób trzecich.
13. Promy i obiekty na przeprawie są monitorowane.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Świnoujście – Żegluga Świnoujska (adres: ul. Wybrzeże Władysława IV 12, 72-600 Świnoujście, tel. 91 3214267, e-mail sekretariat@zegluga.swi.pl) zwana dalej: Żeglugą Świnoujską

Dyrektor Żeglugi Świnoujskiej