Zasady korzystania

Zasady_korzystania_z_przepraw_promowych

 

Załącznik nr 4 do organizacji ruchu
Nr 8/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
(zm. od 1 stycznia 2020 r.)

ZASADY KORZYSTANIA Z PRZEPRAW PROMOWYCH
W ŚWINOUJŚCIU

 

1. Użyte w niniejszych zasadach określenia oznaczają:

1) mieszkaniec Miasta – osoba zameldowana na pobyt stały na terenie Gminy Miasto Świnoujście;

2) Wnioskodawca – podmiot wpisany w rubryce C.1. dowodu rejestracyjnego pojazdu;

3) cumownik – wyznaczony pracownik Żeglugi Świnoujskiej decydujący o wjeździe i kolejności wjazdu pojazdów na prom, weryfikujący ważność wydanych identyfikatorów oraz zezwoleń;

4) identyfikator – dokument wydawany przez Prezydenta Miasta Świnoujście potwierdzający uprawnienie do korzystania z przeprawy promowej Świnoujście – Warszów (promy Bielik), umieszczony trwale wewnątrz pojazdu w lewym dolnym rogu przedniej szyby;
5) zezwolenie – dokument wydawany przez Prezydenta Miasta Świnoujście potwierdzający uprawnienie do korzystania z przeprawy promowej Świnoujście – Centrum (promy Karsibór) poza kolejnością, umieszczony trwale wewnątrz pojazdu w lewym dolnym rogu przedniej szyby;
6) Urząd – Urząd Miasta Świnoujście;
7) leasing – umowny stosunek cywilnoprawny, w ramach leasingu pojazd samochodowy jest własnością leasingodawcy (finansujący) do chwili jego spłaty przez leasingobiorcę (korzystający);
8) pojazd – środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszyna lub urządzenie do tego przystosowane;
9) motorower – pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;
10) motocykl – pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół;
11) samochód osobowy – pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu, o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t;
12) samochód ciężarowy – pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków; określenie to obejmuje również samochód ciężarowo-osobowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków i osób w liczbie od 4 do 9 łącznie z kierowcą, o dopuszczalnej masie całkowitej do 3 t;
13) pojazd uprzywilejowany – pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi; określenie to obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego;
14) pojazd używany do celów specjalnych – pojazd samochodowy przystosowany w sposób szczególny do przewozu osób lub ładunków używany przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Biuro Ochrony Rządu, Straż Graniczną, kontrolę skarbową, Służbę Celną, jednostki ochrony przeciwpożarowej, Inspekcję Transportu Drogowego i Służbę Więzienną, o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.
2. Z przeprawy promowej Świnoujście – Centrum (promy Karsibór) mogą korzystać bez ograniczeń wszelkie pojazdy.
3. Z przeprawy promowej Świnoujście – Warszów (promy Bielik) bez ograniczeń i bez identyfikatorów mogą korzystać piesi oraz niżej wymienione pojazdy:
1) rowery,
2) wózki inwalidzkie,
3) motorowery,
4) motocykle,
5) samochody osobowe i samochody ciężarowe będące własnością mieszkańców Miasta, zarejestrowane w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Świnoujście z wyłączeniem tablic rejestracyjnych wg tzw. „starego wzoru” (tj. białe litery i cyfry umieszczone na czarnym tle) lub wg wzoru indywidualnego,
6) pojazdy uprzywilejowane,
7) pojazdy używane do celów specjalnych,
8) samochody osobowe i samochody ciężarowe zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przewożące pacjentów do Centrum Dializ Fresenius Ośrodka Dializ nr 47 w Świnoujściu w dniu zabiegu, po okazaniu cumownikowi stosownego skierowania na hemodializę lub dializę otrzewnową,
9) samochody osobowe i samochody ciężarowe zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, których kierowcy okażą cumownikowi ważną kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych wystawioną dla kierowcy lub pasażera.
4. Od godziny 4.00 do godziny 23.00 z przeprawy promowej Świnoujście – Warszów mogą korzystać piesi i pojazdy wymienione w pkt 3 oraz inne, posiadające ważny identyfikator.
5. Z przeprawy promowej Świnoujście – Warszów w godzinach określonych w pkt 4, mogą korzystać również nieuprawnione samochody osobowe oraz samochody ciężarowe, gdy przed samym odpłynięciem promu na pokładzie są wolne miejsca oraz brak jest pojazdów uprawnionych oczekujących w kolejce.
6. Od godziny 23.20 do 3.40 przeprawa promowa Świnoujście – Warszów jest ogólnie dostępna dla samochodów osobowych oraz samochodów ciężarowych.
7. W dni lub godziny, kiedy przeprawa promowa Świnoujście – Centrum jest nieczynna, przeprawa promowa Świnoujście – Warszów jest ogólnie dostępna dla samochodów osobowych i samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 30,0 t.
8. Identyfikator wydaje Prezydent Miasta Świnoujście, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Wnioskodawcę, zgodnie z niniejszymi zasadami oraz procedurą zamieszczoną we wniosku i stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świnoujście (bip.um.swinoujscie.pl) wyłącznie dla samochodów osobowych i samochodów ciężarowych zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w następujących sytuacjach:
1) Pojazd jest zarejestrowany w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Świnoujście na Wnioskodawcę – mieszkańca Miasta, na podstawie tablic rejestracyjnych wg tzw. „starego wzoru” (tj. białe litery i cyfry umieszczone na czarnym tle) lub wg wzoru indywidualnego.
Warunkiem wydania identyfikatora jest przedłożenie wniosku dostępnego w Urzędzie na Stanowisku Obsługi Interesantów oraz na stronie: bip.um.swinoujscie.pl, a także kopii dowodu rejestracyjnego pojazdu, na który wydany ma być identyfikator.
2) Pojazd jest użytkowany przez Wnioskodawcę – mieszkańca Miasta, na podstawie zawartej przez niego umowy leasingu, a zarejestrowany został poza Wydziałem Komunikacji Urzędu Miasta Świnoujście.
Warunkiem wydania identyfikatora jest przedłożenie wniosku dostępnego w Urzędzie na Stanowisku Obsługi Interesantów oraz na stronie: bip.um.swinoujscie.pl, a także kopii dowodu rejestracyjnego i umowy leasingu pojazdu, na który wydany ma być identyfikator. Umowa leasingu musi zawierać w szczególności dane: leasingobiorca, marka pojazdu oraz numer rejestracyjny pojazdu lub numer identyfikacyjny pojazdu (VIN).
3) Pojazd jest zarejestrowany poza Wydziałem Komunikacji Urzędu Miasta Świnoujście na Wnioskodawcę niebędącego mieszkańcem Miasta, zatrudnionego na terenie lewobrzeżnej części Miasta Świnoujście od co najmniej 3 miesięcy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy.
Warunkiem wydania identyfikatora jest przedłożenie wniosku dostępnego w Urzędzie na Stanowisku Obsługi Interesantów oraz na stronie: bip.um.swinoujscie.pl, a także kopii dowodu rejestracyjnego pojazdu, na który wydany ma być identyfikator oraz zaświadczenia o zatrudnieniu wydanego przez pracodawcę. Wnioskodawca może otrzymać tylko jeden identyfikator.
4) Pojazd jest zarejestrowany poza Wydziałem Komunikacji Urzędu Miasta Świnoujście na Wnioskodawcę niebędącego mieszkańcem Miasta albo jest użytkowany przez Wnioskodawcę niebędącego mieszkańcem Miasta na podstawie umowy leasingu, zawartej przez siebie osobiście bądź przez firmę, w której użytkownik ma co najmniej 50 % udziałów, który:
a) jest właścicielem zlokalizowanego na terenie lewobrzeżnej części Miasta Świnoujście lokalu mieszkalnego lub lokalu o funkcji: wczasowej, pensjonatowej, hotelowej, apartamentowej lub nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym,
albo
b) posiada spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na terenie lewobrzeżnej części Miasta Świnoujście.
Warunkiem wydania identyfikatora jest przedłożenie wniosku dostępnego w Urzędzie na Stanowisku Obsługi Interesantów oraz na stronie: bip.um.swinoujscie.pl, a także kopii dowodu rejestracyjnego pojazdu, na który wydany ma być identyfikator, a w przypadku wymienionym w pkt b zaświadczenia właściwej spółdzielni o posiadaniu spółdzielczego prawa do lokalu lub odpisu z księgi wieczystej. W sytuacji, gdy Wnioskodawca ma przekazane prawo do korzystania z pojazdu w ramach umowy leasingu jest zobowiązany dołączyć do wniosku kopię umowy leasingowej. Umowa leasingu musi zawierać w szczególności dane: leasingobiorca, marka pojazdu oraz numer rejestracyjny pojazdu lub numer identyfikacyjny pojazdu (VIN).
Wnioskodawca wymieniony w pkt a lub pkt b będący właścicielem lub posiadaczem jednego lokalu lub jednej nieruchomości może otrzymać tylko jeden identyfikator.
9. Prezydent Miasta Świnoujście w sytuacjach szczególnych, uzasadnionych ważnym interesem publicznym, może wydać identyfikator potwierdzający uprawnienie do korzystania z przeprawy promowej dla innych niż wymienione w pkt 8 samochodów osobowych i samochodów ciężarowych.
10. Umowy, o których mowa w pkt 8 ppkt 2 i 3 podlegają weryfikacji pod kątem ich faktycznego obowiązywania.
11. W przypadku, gdy przesłanki wydania identyfikatora wskazane w pkt 8 i 9 przestaną obowiązywać, identyfikator winien zostać zwrócony w terminie 14 dni organowi wydającemu.
12. Identyfikator należy zwrócić organowi wydającemu również w przypadku zmiany właściciela pojazdu, na który identyfikator został wydany, jak i w przypadku wyrejestrowania pojazdu z ewidencji.
13. Zwrot identyfikatora w przypadkach, o których mowa w pkt 11 i 12 jest warunkiem wydania nowego identyfikatora dla pojazdu wskazanego we wniosku.
14. Zwrócenie identyfikatora organowi, który go wydał nie jest podstawą żądania zwrotu w całości lub w jakiejkolwiek części kwoty opłaty wniesionej tytułem wydania identyfikatora.
15. Identyfikatory wydane po dniu 1 stycznia 2020 r. zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2022 r.
16. Wnioskodawca wnosi opłatę za wydanie identyfikatora na konto Gminy Miasto Świnoujście po przyznaniu identyfikatora.
17. Opłata za wydanie identyfikatora wynosi 120,00 zł, natomiast w przypadkach, o których mowa w pkt 8 ppkt 1 opłata wynosi 10,00 zł.
18. Brak odbioru przyznanego identyfikatora skutkuje negatywnym rozpatrzeniem kolejnego wniosku.
19. W przypadku gdy wydany identyfikator zostanie skradziony lub zniszczony możliwe jest wydanie kolejnego identyfikatora z zachowaniem zasad zawartych w pkt 8, 10 i 14-18, po wcześniejszym złożeniu wniosku wraz ze stosownymi zaświadczeniami, wydanymi przez policję lub ubezpieczyciela pojazdu o zgłoszeniu włamania do samochodu, wypadku lub kolizji drogowej, w których to okolicznościach skradziony został identyfikator albo została uszkodzona lub zniszczona przednia szyba pojazdu.
20. Z pierwszeństwa wjazdu na przeprawę promową Świnoujście – Warszów mogą korzystać pojazdy uprzywilejowane; pojazdy służbowe Urzędu Miasta Świnoujście.
21. Prezydent Miasta Świnoujście w sytuacjach szczególnych, uzasadnionych ważnym interesem publicznym, może udzielić zgody na jednorazowe skorzystanie z przepraw promowych.
22. Z pierwszeństwa wjazdu na przeprawę promową Świnoujście – Centrum mogą korzystać pojazdy posiadające zezwolenie oraz pojazdy uprzywilejowane.
23. Zezwolenie wydaje Prezydent Miasta Świnoujście, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Wnioskodawcę, zgodnie z niniejszymi zasadami oraz procedurą zamieszczoną we wniosku i na stronie: bip.um.swinoujscie.pl wyłącznie dla samochodów osobowych i samochodów ciężarowych zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Do wniosku należy dołączyć kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu, na który wydane ma być zezwolenie.
24. Zezwolenia wydane po dniu 1 stycznia 2020 r. zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2022 r.
25. Wnioskodawca wnosi opłatę za wydanie zezwolenia w wysokości 150,00 zł, wpłacając ją na konto Gminy Miasto Świnoujście.
26. Zezwolenie winno zostać zwrócone organowi wydającemu w terminie 14 dni, gdy przesłanki wydania zezwolenia przestaną obowiązywać lub w przypadku zmiany właściciela pojazdu, na który zostało wydane, jak i w przypadku wyrejestrowania pojazdu z ewidencji.
27. Zwrot zezwolenia, którego ważność wygasła, jest warunkiem wydania nowego zezwolenia dla pojazdu wskazanego we wniosku.
28. Zwrócenie zezwolenia organowi, który go wydał nie jest podstawą żądania zwrotu w całości lub w jakiejkolwiek części kwoty opłaty wniesionej tytułem wydania zezwolenia.
29. Brak odbioru przyznanego zezwolenia skutkuje negatywnym rozpatrzeniem kolejnego wniosku.

 

bip.um.swinoujscie.pl