cennik usług

Korzystanie z przepraw promowych, zarówno Centrum jak i Warszów, jest bezpłatne dla pojazdów, pasażerów i pieszych.

CENNIK OPŁAT PORTOWYCH OBOWIĄZUJĄCY W ŻEGLUDZE ŚWINOUJSKIEJ

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy cennik opłat portowych został ustalony w oparciu o art. 8 ust.4b ustawy o portach i przystaniach morskich z dnia 20 grudnia 1996 r. (t.j. Dz.U. z 2010 roku, Nr 33, poz.179).
W rozumieniu niniejszego cennika opłatami portowymi są:

 • opłata przystaniowa pobierana za każde podejście (łącznie dobicie i odbicie) statku do nabrzeża Żeglugi Świnoujskiej,
 • opłata postojowa pobierana za postój statku przy nabrzeżu Żeglugi Świnoujskiej,
 • opłata pasażerska pobierana za zejście na ląd lub wejście pasażera na statek.

Podstawą do ustalenia wysokości opłat portowych dla statków pasażerskich jest pojemność brutto statku (GT) zgodnie z aktualnym międzynarodowym świadectwem pomiarowym statku wydanym na podstawie „Międzynarodowej Konwencji o Pomierzaniu Pojemności Statków” sporządzonej w Londynie dnia 23 czerwca 1969 r. ( Dz.U. Z 1983, Nr 56, poz. 247), a dla statków handlowych długość liczona w pełnych metrach bieżących.

W odniesieniu do statków posiadających świadectwo pomiarowe określające ich tonaż rejestrowy brutto w BRT, do ustalenia wysokości opłaty przyjmuje się, iż 1 BRT = 1 GT.
Opłatę pasażerską nalicza się na podstawie liczby pasażerów zgłoszonych przez kapitana statku.
Stawki opłat portowych określone są w EURO.
Stawki przeliczane są na walutę płatności ( PLN ) zgodnie z kursem średnim Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu zakończenia usługi.
Stawki opłat portowych wyrażone są w wartości netto. Do stawek opłat portowych zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu wykonania usługi.
Z opłat portowych zwolnione są jednostki pływające Marynarki Wojennej, Straży Granicznej , Policji oraz statki pełniące specjalną służbę państwową, w szczególności statki: hydrograficzne, pożarnicze, celne, pilotowe, statki używane wyłącznie do ratowania życia na morzu lub do łamania lodów, a także jednostki pływające sił zbrojnych Państw – Stron Traktatu Północnoatlantyckiego.

§ 2. Opłaty portowe dla statków korzystających z nabrzeży przeprawy promowej Warszów

1. Wysokość opłat portowych uzależniona jest od pojemności brutto ( GT) statku i okresu korzystania z nabrzeży.

Dla statków, których właściciele lub agenci podpisali z Żeglugą Świnoujską umowy o stałe, 24 godzinne korzystanie z nabrzeży przez okres co najmniej dwóch miesięcy opłaty portowe wynoszą:

w okresie lipiec – sierpień

dla statków o pojemności do 800 GT:

 • opłata przystaniowa – 12,24 EUR za każde dobicie i odbicie,
 • opłata postojowa – 10,00 EUR / 24 godziny postoju,
 • opłata pasażerska – 0,25 EUR / 1 pasażera

dla statków o pojemności powyżej 800 GT:

 • opłata przystaniowa – 24,48 EUR za każde dobicie i odbicie,
 • opłata postojowa – 20,00 EUR / 24 godziny postoju,
 • opłata pasażerska – 0,25 EUR / 1 pasażera

w pozostałych okresach

dla statków o pojemności do 800 GT:

 • opłata przystaniowa – 7,35 EUR za każde dobicie i odbicie,
 • opłata postojowa – 6,00 EUR / 24 godziny postoju,
 • opłata pasażerska – 0,15EUR / 1 pasażera

dla statków o pojemności powyżej 800 GT:

 • opłata przystaniowa – 14,70 EUR za każde dobicie i odbicie,
 • opłata postojowa – 12,00 EUR / 24 godziny postoju,
 • opłata pasażerska – 0,15 EUR / 1 pasażera

2. Dla statków, których właściciele lub agenci podpisali z Żeglugą Świnoujską umowy na doraźne korzystanie z nabrzeży opłaty portowe wynoszą:

 • dla statków o pojemności do 800 GT – opłata przystaniowa, postojowa i pasażerska – ryczałt 120 EUR za 1 zawinięcie,
 • dla statków o pojemności powyżej 800 GT – opłata przystaniowa, postojowa i pasażerska – ryczałt 170 EUR za 1 zawinięcie,

3. Dla jednostek pływających nieprzekraczających 22 m długości całkowitej np. typu : jacht, łódź motorowodna.
(Cumujące doraźnie przy nabrzeżach zarządzanych przez Ż.Ś.):

 • Opłata postojowa wynosi 50,- PLN + należny podatek VAT za każde 12 godzin postoju.
 • Cumująca jednostka ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia postoju do Dyspozytura Żeglugi Świnoujskiej celem naliczenia opłat.
 • Postój, który nie zostanie zgłoszony skutkuje naliczeniem opłat w wysokości 150,- PLN za każdą dobę.
 • Postój doraźny może trwać maksymalnie 2 doby. Dłuższy postój za zgodą Ż.Ś. wymaga sporządzenia umowy.

§ 3. Opłaty portowe dla statków korzystających z nabrzeży postojowo – produkcyjnych

Za postój statków cumujących przy nabrzeżach postojowo – produkcyjnych pobierana jest opłata postojowa. Wysokość opłaty uzależniona jest od miejsca cumowania i długości cumującego statku.

Odcinek A nabrzeża nr 87 (długość 172,64 mb , max zanurzenie 8,1 m) oraz nabrzeże nr 91 ( długość 251 mb, max zanurzenie 10 m)

Dla statków cumujących doraźnie opłata postojowa wynosi 1,50 EUR / dobę za każdy 1 metr bieżący długości statku.
Dla statków, których właściciele, agenci lub inne podmioty podpisały z Żeglugą Świnoujską umowy o stałe, 24 godzinne korzystanie z nabrzeży przez okres co najmniej dwóch miesięcy – 1,00 EUR /dobę za każdy metr bieżący długości statku.
Dla statków, o których mowa w pkt 2 cumujących przez okres co najmniej 90 dni od 91 dnia cumowania opłata wynosi 0,75 EUR/ dobę za każdy metr bieżący długości statku.

Odcinek B nabrzeża nr 87 (długość 83,36 mb , max zanurzenie 6,0 m)

Dla statków cumujących doraźnie opłata postojowa wynosi 1,00 EUR / dobę za każdy 1 metr bieżący długości statku.
Dla statków, których właściciele, agenci lub inne podmioty podpisały z Żeglugą Świnoujską umowy o stałe, 24 godzinne korzystanie z nabrzeży przez okres co najmniej dwóch miesięcy – 0,50 EUR /dobę za każdy metr bieżący długości statku.
Dla statków, o których mowa w pkt 2 cumujących przez okres co najmniej 90 dni od 91 dnia cumowania opłata wynosi 0,375 EUR/ dobę za każdy metr bieżący długości statku.

§ 4. Opłaty za usługi dodatkowe świadczone na rzecz statków

Wraz z udostępnieniem nabrzeży dla statków Żegluga Świnoujska świadczy dodatkowo odpłatne usługi: cumownicze, dozorowe, dostarczenia energii elektrycznej i zimnej wody.

Opłata za usługi cumownicze wynosi 50,00 EUR za jedno zacumowanie lub odcumowanie.
Opłata dozorowa wynosi 0,5 EUR za 1 godzinny dozór każdego metra bieżącego statku.
Za dostarczenie energii elektrycznej naliczana jest opłata wynikająca z ilości kW zużytej energii elektrycznej i ceny jednostkowej jaką Żegluga Świnoujska płaci dostawcy energii powiększona o 30 % narzut na koszty związane z konserwacją i utrzymaniem przyłączy.
Za dostarczenie zimnej wody naliczana jest opłata wynikająca z pełnej pojemności zbiornika wodnego statku i ceny jednostkowej jaką Żegluga Świnoujska płaci za m3 dostawcy wody powiększona o koszty odprowadzania ścieków.

§ 5. Postanowienia końcowe

Opłaty portowe naliczane są po wykonaniu usługi tj. odbiciu statku od nabrzeża , a w przypadku statków, o których mowa w § 2 pkt 1 na koniec miesiąca rozliczeniowego.
Kapitan lub agent statku zobowiązany jest powiadomić Żeglugę Świnoujską o terminie rozpoczęcia i zakończenia usługi poprzez przekazanie zgłoszenia wejścia / wyjścia statku na standardowym druku.
W przypadku statków, o których mowa w § 2 pkt 1 kapitan lub agent statku przekazuje sporządzone na koniec każdego miesiąca zestawienie ilości : zawinięć ( dobicie i odbicie statku w poszczególnych dniach) , dni postojowych i pasażerów, którzy weszli lub zeszli ze statku.
Agent statku powinien posiadać pisemne pełnomocnictwo do działania w imieniu armatora .
Agent statku dokonuje płatności za usługi świadczone przez Żeglugę Świnoujską w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.
Przy płatnościach przelewem za termin zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Żeglugi Świnoujskiej.
W przypadku przekroczenia terminu płatności Żegluga Świnoujska nalicza odsetki ustawowe za zwłokę.